Vedligeholdelsestræning

Vi tilbyder vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk.2, hvor formålet er fastholdelse af funktionsniveau, så den enkelte borger kan bevare mulighederne for at udføre vante aktiviteter og styrke muligheden for at klare sig i eget hjem.

Pensionister eller efterlønsmodtagere har mulighed for at modtage vedligeholdende træning, såfremt en terapeut vurderer, at træningen er med til at forhindre et fysisk funktionstab og at vedkommende har behov for støtte/vejledning af faguddannet personale under forløbet.

Alle borgere visiteres af en ergo- eller fysioterapeut, som sammen med borgeren udfærdiger det endelige træningsprogram, hvorefter træningen oftest forestår med støtte og hjælp fra aktivitetspersonalet.

Den vedligeholdende træning kan bestå af træning af balance, koordination, bevægelighed og muskelstyrke, almindelige daglige færdigheder, samt kognitive funktioner såsom hukommelse, opmærksomhed, koncentration.

Den vedligeholdende træning har til formål at forhindre funktionstab og fastholde nuværende funktionsniveau, både fysisk, psykisk og socialt.

Træningen tilrettelægges ud fra borgerens ressourcer, behov og aktive medvirken. Der udarbejdes et træningstilbud, hvis omfang og varighed vurderes løbende. Træningen foregår primært i aktivitetscentrene, og den kan foregå individuelt eller på hold.

Kontakt aktivitetscentret med henblik på visitation til træningen på telefon nr. 5115 9582.